Blogger

“ตอนนี้มี Propoliz Lozenge (โพรโพลิซ เม็ดอม) สำหรับช่องปากและลำคอแล้ว ชุ่มคอดีมาก มีสารสกัดจากบราซิลเลียน กรีนโพรพอลิส ด้วยฮัป”